พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ลานพระราชวังดุสิต พระบรมรูปทรงม้า
2 ธันวาคม 2550

"ข้าพเจ้าและพระราชินี มีความยินดียิ่งนักที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางทหารรักษาพระองค์ ในพิธีรวมพลสวนสนาม ในวันนี้ ขอขอบใจในไมตรีจิตของทุกคน และขอสนองพรกับทั้งไมตรีนั้นด้วยใจจริงเช่นกัน

ไทยเรารักษาเอกราชและผืนแผ่นดินให้มั่นคงเป็นปึกแผ่นมาได้ก็เพราะเราทุกคน มีความสำนึก ตระหนักในความเป็นไทย และหน้าที่ที่จะธำรงรักษาชาติ ประเทศไว้ให้เป็นอิสระ มั่นคง ตามประวัติการณ์ที่ปรากฏมา คนไทยจึงมีจิตใจผูกพันปรองดอง อันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่แยกพวก แยกเหล่า มีปกติสามัคคีพร้อมเพรียงกันเสมอ

และสถานการณ์บ้านเมืองเราในทุกวันนี้ เป็นที่ทราบแก่ใจเราทุกคนอยู่สืบแล้วว่าไม่น่าไว้วางใจ พูดได้ว่าหากคนไทยขาดความสำนึกในชาติ ขาดความสามัคคีก็อาจประสบเคราะห์กรรมกันทั้งชาติ

จึงขอให้ทหารทุกคน และชาวไทยทุกคนทุกหมู่ทุกเหล่าได้พิจารณาตัดสินใจว่าประเทศชาติของเรานั้น สำคัญที่เราควรจะรักษาไว้ให้ยั่งยืนต่อไปหรือไม่ ถ้าเห็นว่าสำคัญ มั่นใจ ก็ขอให้สังวร ระวังกาย ใจ ให้ตั้งมั่นอยู่ในความสัตย์สุจริต พยายามลดอคติ และสร้างเสริมความเมตตาสามัคคีในกันและกัน ไม่ว่าจะทำการสิ่งใดให้ยึดเอาความมั่นคงปลอดภัยของชาติเป็นที่หมายสูงสุด

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับทั้งอำนาจแห่งความ ภักดีโดยบริสุทธิ์ใจในชาติบ้านเมือง จงดลบันดาลให้ทุก ๆ ท่านประสบแต่ความสุข สวัสดี และความสำเร็จสมประสงค์จงทั่วกัน"


edit @ 5 Dec 2007 23:10:10 by i z z e i ™

Comment

Comment:

Tweet

เจิมๆ คร้าบ
~สุขสันต์วันพ่อconfused smile